Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Aktuálně

Pozvánky na připravované virtuální mezinárodní vědecké konference:

 pokračujte zde


 
Jsme mezinárodním garantem elektronicky pořádaných konferencí. Více informací zde.


Udělujeme certifikace v několika stupních. Zažádejte o certifikaci Vaší konference, sympózia, semináře či školení. Více zde. 
 
 
Domů Projekty AD ALTA Sekce časopisu - CZ

Oborové sekce časopisu - CZ

Mezioborové zaměření vědeckého časopisu AD ALTA respektuje číselníky a seznamy platné pro Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Rady pro výzkum, vývoj a inovace, který jako odborný a poradní orgán vlády České republiky byl zřízen zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Primární sekce - RIV skupiny oborů

A Společenské vědy
B Fyzika a matematika
C Chemie
D Vědy o zemi
E Biovědy
F Lékařské vědy
G Zemědělství
I Informatika
J Průmysl
K Vojenství

Doplňkové sekce - RIV obory

AA Filosofie a náboženství
AB Dějiny
AC Archeologie, antropologie, etnologie
AD Politologie a politické vědy
AE Řízení, správa a administrativa
AF Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
AG Právní vědy
AH Ekonomie
AI Jazykověda
AJ Písemnictví, mas–media, audiovize
AK Sport a aktivity volného času
AL Umění, architektura, kulturní dědictví
AM Pedagogika a školství
AN Psychologie
AO Sociologie, demografie
AP Městské, oblastní a dopravní plánování
AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
BA Obecná matematika
BB Aplikovaná statistika, operační výzkum
BC Teorie a systémy řízení
BD Teorie informace
BE Teoretická fyzika
BF Elementární částice a fyzika vysokých energií
BG Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače
BH Optika, masery a lasery
BI Akustika a kmity
BJ Termodynamika
BK Mechanika tekutin
BL Fyzika plasmatu a výboje v plynech
BM Fyzika pevných látek a magnetismus
BN Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
BO Biofyzika
CA Anorganická chemie
CB Analytická chemie, separace
CC Organická chemie
CD Makromolekulární chemie
CE Biochemie
CF Fyzikální chemie a teoretická chemie
CG Elektrochemie
CH Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
CI Průmyslová chemie a chemické inženýrství
DA Hydrologie a limnologie
DB Geologie a mineralogie
DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země
DD Geochemie
DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie
DF Pedologie
DG Vědy o atmosféře, meteorologie
DH Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí
DI Znečištění a kontrola vzduchu
DJ Znečištění a kontrola vody
DK Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů
DL Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
DM Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
DN Vliv životního prostředí na zdraví
DO Ochrana krajinných území
EA Morfologické obory a cytologie
EB Genetika a molekulární biologie
EC Imunologie
ED Fyziologie
EE Mikrobiologie, virologie
EF Botanika
EG Zoologie
EH Ekologie – společenstva
EI Biotechnologie a bionika
FA Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
FB Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
FC Pneumologie
FD Onkologie a hematologie
FE Ostatní obory vnitřního lékařství
FF ORL, oftalmologie, stomatologie
FG Pediatrie
FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
FI Traumatologie a ortopedie
FJ Chirurgie včetně transplantologie
FK Gynekologie a porodnictví
FL Psychiatrie, sexuologie
FM Hygiena
FN Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
FO Dermatovenerologie
FP Ostatní lékařské obory
FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
FR Farmakologie a lékárnická chemie
FS Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
GA Zemědělská ekonomie
GB Zemědělské stroje a stavby
GC Pěstování rostlin, osevní postupy
GD Hnojení, závlahy, zpracování půdy
GE Šlechtění rostlin
GF Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
GG Chov hospodářských zvířat
GH Výživa hospodářských zvířat
GI Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
GJ Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
GK Lesnictví
GL Rybářství
GM Potravinářství
IN Informatika
JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JB Senzory, čidla, měření a regulace
JC Počítačový hardware a software
JD Využití počítačů, robotika a její aplikace
JE Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
JF Jaderná energetika
JG Hutnictví, kovové materiály
JH Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
JI Kompositní materiály
JJ Ostatní materiály
JK Koroze a povrchové úpravy materiálu
JL Únava materiálu a lomová mechanika
JM Inženýrské stavitelství
JN Stavebnictví
JO Pozemní dopravní systémy a zařízení
JP Průmyslové procesy a zpracování
JQ Strojní zařízení a nástroje
JR Ostatní strojírenství
JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
JT Pohon, motory a paliva
JU Aeronautika, aerodynamika, letadla
JV Kosmické technologie
JW Navigace, spojení, detekce a protiopatření
JY Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla
KA Vojenství

Více informací získáte na: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=956  

Poznámka:

RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Údaje do RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky. Obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, nařízením vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje (od 1. ledna 2010 nahrazeno nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), zvláštními právními předpisy a Provozním řádem IS VaV. Přímé vyhledávání v RIV je umožněno pomocí uživatelské aplikace. RIV navazuje na databázi RIP (Registr informací o publikacích výzkumu a vývoje v rozpočtových a příspěvkových organizacích), která byla provozována Úřadem vlády ČR do roku 1995. RIV obsahuje údaje o výsledcích výzkumu a vývoje uplatněných od roku 1993.

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa