Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Členství

Pozvánka

MMK 2023, roč. XIV.
 

http://www.masarykovakonference.cz/

18. - 20. 12. 2023
XIV. ročník

publikujte svůj text v recenzovaném sborníku konference


Domů Členství Etický kodex

Etický kodex

ETICKÝ KODEX | CODE OF ETHICS v návaznosti na § 2, odst. 3 Stanov akademického sdružení MAGNANIMITAS, BB/2011

ETICKÝ KODEX ČLENA | CODE OF ETHICS

Etický kodex člena akademického sdružení MAGANIMITAS respektuje materiály:
  • Good Manners in Science; A Set of Principles and Guidelines, Polish Academy of Sciences, Comittee for Ethics in Science, Third (amended) edition, Warsaw 2001
  • Memorandum on Scientific Integrity, All European Academies, Amsterdam, 2003
  • Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky, Etický rámec výzkumu, usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005 č. 1005
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět kodexu

1. Tento kodex určuje základní povinnosti člena Akademického sdružení MAGNANIMITAS (dále jen sdružení) ve vztahu k ostatním členům sdružení i subjektům, které nejsou členy sdružení.
2. Tento kodex dává zároveň právo členovi sdružení odvolávat se veřejně na své členství ve sdružení a na obsah kodexu.
3. Kodex se vztahuje na činnosti koordinované sdružením jako celku nebo dotčených aktivit.

§2
Členství ve sdružení

1. Člen sdružení obdrží Členský list, kterým prokazuje svůj vztah ke sdružení.

ČÁST II.
ZÁSADY
§3
Člen

Člen sdružení:
1. se ve své práci řídí základními lidskými mravními principy a zásadami uvedenými v tomto kodexu,
2. považuje vědu a výzkum za integrální součást kultury a základ inovací a hájí je proti jejich možnému zpochybňování,
3. vystupuje proti neetickému a nevhodnému užití vědeckých poznatků,
4. rozšiřuje a prohlubuje své znalosti a usiluje o zlepšení svých odborných schopností,
5. zachovává kritický postoj k vlastním poznatkům a výsledkům i k výsledkům svých spolupracovníků a je přístupný diskusi a věcným argumentům,
6. obhajuje svobodu vědeckého myšlení, vyjadřování, výměny názorů a informací,
7. jedná tak, aby chránil zájmy svých klientů a partneru, a aby z nich měl klient či partner očekávaný užitek.

§4
Vědecká a pedagogická činnost

Výzkumný pracovník:
1. zaměřuje svůj výzkum na rozšíření hranic vědeckého poznání,
2. provádí výzkum tak, aby neohrozil společnost, životní prostředí či kulturní hodnoty,
3. při získávání, výběru a hodnocení dat vychází z obecných zásad při respektování specifiky své disciplíny,
4. odpovídá za přesnost a objektivitu jím prováděného výzkumu a uvědomuje si meze použitých metod zkoumání,
5. při zveřejňování poznatků a výsledků k určitému problému odpovídá za jejich úplnost a ověřitelnost a nezkresleně je interpretuje,
6. předává výsledky svého výzkumu nepodléhající utajení odborné veřejnosti a širokou veřejnost s nimi uvážlivě seznamuje až po jejich zveřejnění v odborném tisku.

Pedagogický pracovník:
1. spolupracuje s kolegy a dalšími profesionály v zájmu vzdělávání studentů,
2. spolupracuje s rodiči a místní komunitou, budují důvěru k nim a respektují právo na soukromí,
3. rozvíjí intelektuální a etickou stránku studentovy osobnosti.
4. nezneužívá svého postavení vůči studentům,
5. přistupuje ke svému povolání jako k poslání.

§5
Zveřejňování poznatků a výsledků

Výzkumný pracovník:
1. může být uveden jako autor nebo spoluautor publikace, pokud tvůrčím způsobem přispěje k jejímu vzniku,
2. v publikaci uznává vědecký přínos svých předchůdců a kolegů ke zkoumanému problému, na který přímo navazuje,
3. při citaci nálezů a poznatků jiných autorů uvádí zřetelný odkaz na příslušný zdroj,
4. cituje i podstatné práce, které nejsou v souladu s jeho vlastními výsledky a závěry.

§6
Hodnotící a expertní činnost

Výzkumný pracovník:
1. provádí jemu zadanou činnost osobně,
2. chrání duševní vlastnictví autorů rukopisů, návrhů projektů a zpráv,
3. odmítne vypracovat odborné stanovisko, jehož závěry by mohly být ovlivněny jeho osobním zájmem,
4. expertní stanoviska vyhotovuje zodpovědně a pouze z oblasti svého oboru a nepodléhá případným vnějším tlakům, které by mohly ovlivnit vyznění tohoto stanoviska,
5. při hodnotitelských a oponentních řízeních vychází z objektivních kritérií.

ČÁST III.
PRAVIDLA
§7
Kvalifikace

1. Člen sdružení je povinen se s tímto kodexem seznámit a informovat o něm své klienty a partnery.

§8
Nezávislost

1. Člen sdružení udržuje svoji nezávislost a svobodu rozhodování.

Hradec Králové, 27. února 2007, MAGNANIMITAS


Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa