Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Akce

Zapojte se...

   spoluřešte evropské projekty
   zapojte se do spolupráce
   získejte nové kontakty
   staňte se členy asociace
   individuální / korporátní členství

Domů Akce Vědecké konference

Vědecké konference

Pro přehled pořádaných konferencí zařazených pokračujte zde.

Pro přehled celosvětově pořádaných konferencí (1998-2010) pokračujte zde (XLS soubor, 11,4 MB).
 

  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI)


Conference Proceedings Citation Index (dříve ISI Proceedings společnosti Thomson Reuters) dostupný přes Web of Science umožňuje vědcům přístup k odborným textům publikovaným v rámci konferencí, sympozií, seminářů, workshopů atd. Tento systém zpřístupňuje textové výstupy ve formě sborníků a zajišťuje tak odpovídající citační reference.
 

  • Web of Science (WoS)


Web of Science (WoS) je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje, soubor vysoce kvalitních databází s informacemi o článcích, jejich autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích. Obsahuje bibliografické záznamy včetně abstraktů, citace prací autorů z celého světa a i plné texty, pokud jsou zdrojová periodika předplacena u vydavatele. Retrospektiva databáze je od roku 1945, periodicita aktualizace je týdenní a dostupná online.

Web of Science zahrnuje sedm databází polytematicky zaměřených na vědu a techniku. Tyto tři databáze: Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) umožňují vyhledávání referencí autorů článků. Chemické databáze Index Chemicus, Current Chemical Reactions umožňují vyhledávat data o chemických sloučeninách a reakcích. Databáze Conference Proceedings Citation Index (CPCI) zahrnuje dvě významné vědní oblasti: přírodní a technické vědy − Science (CPCI-S) – a společenské a humanitní vědy − Social Sciences and Humanities (CPCI-SSH); tyto databáze zahrnují publikace nejvýznamnějších konferencí, symposií, seminářů, workshopů atd. Web of Science shromažďuje informace z více než 10 000 vědeckých časopisů a obsahuje bibliografické údaje jako abstrakty, impakt faktor a odkazy na plné texty vědeckých prací.

Při publikování jakýchkoliv výsledků získaných z databáze Web of Science je třeba důsledně uvádět zdroj.
 

  • Journal Citation Reports (JCR)

Journal Citation Reports, součást kolekce databází v rámci ISI Web of Knowledge (WoK), je unikátní databáze, jež představuje roční metrickou kumulaci citačních údajů obsažených v databázi Web of Science. Tento doplněk databáze Web of Science je zdrojem pro získávání metrických ukazatelů jako Impact factor, Immediacy Index - Index bezprostřední odezvy, Cited Half-life - citačního poločasu i řady dalších informací - seznamu časopisů, které daný titul citují, a dalšího seznamu periodik, které jsou daným titulem citovány, dále údajů o vydavatelích, celkovém počtu článků v daném roce, ISSN čísla jednotlivých titulů, atd.
 
  • Impact Factor (IF), Immediacy Index (II) a Hirschův index (H-index)

Impact Factor je definován jako poměr počtu citací, které byly zaznamenány v hodnoceném roce na všechny články publikované v daném časopise za předchozí dva roky, k celkovému počtu všech těchto článků.

Immediacy Index (index bezprostřední odezvy) ukazuje, jak často jsou články vydané v daném roce citovány ještě v témže roce. Jedná se tedy o měřítko rychlosti odezvy.

Moderním a stále využívanějším scientometrickým parametrem odvozeným z dat WoS je tzv. Hirschův index neboli H-index. Snaží se kvantifikovat pohled na nejhodnotnější část produkce vybraného subjektu (osoby nebo instituce). Představuje počet publikací, které byly citovány alespoň H-krát. Tedy např. H-index 20 znamená, že z publikací daného subjektu je 20 citováno alespoň dvacetkrát.


Vyjádření pracovní skupiny MAGNANIMITAS k problematice Impact Factoru a jeho možného zkreslení

Příklady výpočtu IF:

V roce 2009 bylo v časopise publikováno 236 článků, na které bylo odkazováno celkem 9.862krát (citace). V roce 2010 bylo v časopise publikováno 218 článků, na které bylo odkazováno celkem 7.210krát (citace). V letech 2009-2010 bylo publikováno celkem 454 článků, na které bylo odkazováno celkem 17.036krát (formou citací).

IF v roce 2011 = (7.210+9.862) / (218+236) = 37,5


Z uvedeného postupu výpočtu však vyplývá, že výše IF může být zkreslena četností či periodicitou vydání časopisu, neboť u četnějších vydání narůstá pravděpodobnost vyššího počtu citací.

Dle našeho doporučení by měla být určitým procentem zohledněna roční četnost vydání (nižší četnost - issues - reprezentuje vyšší kvalitu výstupů) a také požadavek na jazyk, v němž je text zveřejněn. Z tohoto důvodu doporučujeme zveřejňovat texty převážně v anglickém jazyce a dále se přikláníme k metodice H-indexu. Souběžně upozorňujeme, že systém IF vytváří tlak na vytváření výhodnějších postavení jednotlivých odborných (vědeckých) časopisů, kdy však nemohou adekvátně reagovat na nárůst vědecké práce (a snahu zveřejňovat výstupy tak, aby bylo zamezeno dvojímu vývoji). Tímto systémem dochází k selekci i relativně vědecky přínosných textů.

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa